Uncategorizedประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557

แบบฟอร์มกรรมการออกข้อสอบ สอบตรง ปีการศึกษา 2557

ทุกศูนย์สอบส่งแบบฟอร์มที่ทำการเพิ่มเติมแล้วโดยการ รวมไฟล์ หรือ บีบอัดไฟล์ (Zip ไฟล์)
ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อคณะ เช่น “คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์_คำสั่ง_สอบตรง2557.doc”
และส่งกลับมาที่
register@rmutp.ac.th
ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 
ศูนย์สอบเทเวศร์
ศูนย์สอบพณิชยการพระนคร และ ศุนย์สอบชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศูนย์สอบพระนครเหนือ
ศูนย์สอบโชติเวช
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-282-9009-15 ต่อ 6305 , 6409