Uncategorized

FTES ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2562

• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ [แยกรายวิชาศึกษาทั่วไป] (สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ)
• FTES  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา
• FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร
• FTES  ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)