งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

การลงทะเบียนเลือกรายวิชา( ศึกษาทั่วไป )ด้วยตนเองของนักศึกษา เริ่มใช้งานตั้งแต่ ภาคการศึกษา 2 / 2562

Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศข่าวการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รอบ โควตา รับตรง และการรับสมัคร TCAS

Read More

การแจ้งสำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562 / 2

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา

กิจกรรม