งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More

สหกิจศึกษา(Co-operative Education) เป็นระบบ การศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับ จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต (Work-based learning) โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

กิจกรรม