Uncategorized

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

Posted on

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561 แบบกรอกประวัติผู้เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2561

Uncategorized

เอกสารประกอบการประชุม การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

Posted on

แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562เอกสารประกอบการประชุม– Presentation ( Powerpoint )– แผนรับ ปีการศึกษา 2562 โควตา รับตรง (ปวช. – ปวส.)เอกสารประกอบการประชุม– เกณฑ์รับโควตาปวช.ปวส. 2562 – เกณฑ์รับตรง ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน โควตา ปวช.ปวส. 2562 – ปฏิทิน รับตรง ปวช.ปวส. 2562TCAS 2562เอกสารประกอบการประชุม– ปฏิทิน tcas 2562

Uncategorized

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

Posted on

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกำหนดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีดังนี้ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมใหญ่และจุดรายงานตัว วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (ช่วงเช้า) จุดรายงานตัว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306 สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408 ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(ซ้อมย่อยคณะ ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่) […]

Uncategorized

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)

Posted on

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)