Uncategorized

รับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

Posted on

ตามที่กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 กันยายน 2562 นั้น เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการชุดใหม่แทนชุดเดิม โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวน 6 คน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2549 กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน โดยให้มหาวิทยาลัยแบ่งกลุ่มคณะที่จะมีการเลือกกรรมการ สภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำออกเป็นหกกลุ่ม ตามคำแนะนำของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ได้แบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการจากคณาจารย์ประจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณาแบ่งกลุ่มคณะที่จะเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ตามสถิตินักศึกษาปัจจุบัน แยกตามคณะและความสอดคล้อง ของสาขาวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงกำหนดกลุ่มคณะ เพื่อเลือกกรรมการสภาวิชาการทั้งหกกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กลุ่มที่ 6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กลุ่มที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ กลุ่มที่ 5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กลุ่มที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Uncategorized

ปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

Posted on

สวท. ขอแจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 โดยจะส่งผลให้เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา, เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษา และ ระบบทะเบียน Back Office ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ จะสามารถใช้งานได้ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ขออภัยในความไม่สะดวก

Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (V2.2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62)[ปรับแก้ข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่ได้รับแจ้ง] • สถิติจำนวนแผนรับ สมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Posted on

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) นักศึกษาใหม่ที่ขาดสอบรอบแรกและนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวหลังจากวันที่ 20 มิ.ย. มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โทร.02-665-3777 ต่อ 6056

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2561

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะบริหารธุรกิจ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 […]

Uncategorized

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มี ผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้

Uncategorized

ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

Posted on

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ บัดนี้ หมดระยะเวลาการส่งผลงานแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประกาศ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายสมชาย นิลแก้ว