Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (V2.0 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.63) [ปรับแก้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์] • แผนรับ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย.63) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย.63) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

สรุปจำนวนนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562

Posted on

สรุปจำนวนนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2562   ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2563   (รวมผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562) [กำลังแก้ไข จะนำข้อมูลขึ้นภายในวันที่ 12 มิ.ย.63] • คณะศิลปศาสตร์ EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม EXCEL • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม EXCEL

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2562 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2562 2/2562 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2562 2/2562 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 2/2562 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2562 2/2562 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2562 […]

Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2562

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2562 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2562 2/2562 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2562 2/2562 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2562 2/2562 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2562 2/2562 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2562 2/2562 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2562 […]

Uncategorized

FTES ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2562 • FTES ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ [แยกรายวิชาศึกษาทั่วไป] (สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ) • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 แยกหลักสูตร • FTES ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

Uncategorized

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังลิงก์แนบ • แบบกรอกประวัติ • ประกาศมหาวิทยาลัย การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

Uncategorized

การประชุม คณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562

Posted on

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน • ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2-62_วันที่ 17 ต.ค. 62