Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (V2.2 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค.62)[ปรับแก้ข้อมูลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามที่ได้รับแจ้ง] • สถิติจำนวนแผนรับ สมัคร-รับไว้ ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย.62) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)

Posted on

ประกาศกำหนดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม) นักศึกษาใหม่ที่ขาดสอบรอบแรกและนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวหลังจากวันที่ 20 มิ.ย. มีสิทธิ์เข้าสอบทุกคน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันภาษา ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โทร.02-665-3777 ต่อ 6056

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2561

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะบริหารธุรกิจ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 […]

Uncategorized

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีนโยบายให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มี ผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้

Uncategorized

ประกาศผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)

Posted on

ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไปร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดฯ บัดนี้ หมดระยะเวลาการส่งผลงานแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอประกาศ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ นายสมชาย นิลแก้ว

Uncategorized

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2562

Posted on

มหาวิทยาลัยจะเปิดรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้

Uncategorized

FTES ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา(FTES)  ประจำปีการศึกษา  2561 • FTES ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามคณะของนักศึกษา(ผู้เรียน)[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของผู้เรียน] • FTES ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามคณะของรายวิชา[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของรายวิชา(ศิลป์,วิทย์)] • FTES ประจำปีการศึกษา 2561 ตามคณะของนักศึกษา(ผู้เรียน)[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของผู้เรียน] • FTES ประจำปีการศึกษา 2561 ตามคณะของรายวิชา(สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ)[รายวิชาศึกษาทั่วไปนับรวมตามคณะของรายวิชา(ศิลป์,วิทย์)] • FTES ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ(สำหรับใช้ตรวจประกันคุณภาพ) V.2 • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกสาขา • FTES ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แยกหลักสูตร • FTES ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แยกสาขา […]