ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของมหาวิทยาลัย
ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาศึกษาบทเรียนได้นานเท่าที่ต้องการและได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้สอนสามารถกำหนดสถานการณ์ให้เป็นสภาพจริงหรือใกล้เคียงสภาพจริง โดยเน้นเรื่องกระบวนการการคิด วิเคราะห์ การคิดวิพากษ์วิจารณ์ การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผล กระบวนการทำงาน
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงานได้จริง ดังนั้น จึงสมควรให้มีการคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่าง