ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตุประสงค์ที่จะยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัย ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้อาจารย์ที่ปรึกษาอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตาม เพื่อพัฒนาหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเพื่อรับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๖๖ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่าง