ข่าวงานทะเบียนข่าวประชาสัมพันธ์งานทะเบียนและประมวลผล

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566

Posted

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566
โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารรพีพัฒนศักดิ์

ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเรียนในสายวิชาชีพและส่งเสริมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งกาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566
และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วินัยนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566
เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด