ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือแนวปฏิบัติ การให้บริการงานทะเบียน ห้อง One Stop Service

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
เป็นประธานการประชุมหารือแนวปฏิบัติ การให้บริการงานทะเบียน ห้อง One Stop Service พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท.
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5
ภารกิจของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ที่ได้บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย.2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้หารือเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) มาตรา 39
เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานสามารถตรวจสอบยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลได้

ห้อง One Stop Service สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ เริ่มให้บริการรูปแบบใหม่ในการขอเอกสารทางการศึกษา ซึ่งได้นำวิธีการชำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารการศึกษาด้วย QR Code หรือบัตรเครดิต เป็นแนวทางการให้บริการแก่นักศึกษาแบบครบวงจร ณ จุดเดียว เพื่ออำนวยความสะดวก ความทันสมัย ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ สามารถรับบริการจากหน่วยงานอย่างครบถ้วน โดยเจ้าหน้าที่ สวท. พร้อมให้บริการในวันที่ 7 ส.ค. 2566 นี้เป็นต้นไป