ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการให้ทุนการศึกษานักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและ งานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์

คณะอนุกรรมการได้ร่วมพิจารณาการให้ทุนการศึกษานักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2567/2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 2 ราย และ ประเภทประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
จำนวน 4 ราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566