งานวิชาการ

กิจกรรม Workshop การจัดทำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Workshop การจัดทำโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปี พ.ศ. 2566
จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

รศ.ดร.นัฐโชติ กล่าวว่า วิชาศึกษาทั่วไปมีความสำคัญกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาแรกเข้า
ทุกคณะต้องได้เรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
และเรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ชเนนทร์ มั่นคง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากร
โดยมีคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์