ข่าวประชาสัมพันธ์

งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 60 แห่ง ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา”

เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สวท. พร้อมด้วยงานสื่อสารองค์การ มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา และการรับสมัครนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ กว่า 60 แห่ง ครั้งที่ 26 “เลือกเส้นทาง สร้างอนาคต บนถนนสายอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานมีการจัดบูธแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน มากกว่า 80 บูธ โดยมีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพื่อให้นักเรียนรู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร คณะ สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 665 3777 ต่อ 6307 , 6308 , 6311 , 6318 , 6320