ข่าวประชาสัมพันธ์

การให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ “การให้ทุนการศึกษา” นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1/2566
โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี ศูนย์เทเวศร์ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
คณะอนุกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ เรื่องแผนการดำเนินการคัดเลือกการให้ทุนการศึกษานักเรียน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 18 ทุน ประกอบด้วยประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 9 ทุน
และประเภทความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน นอกจากนี้ยังร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
และ (ร่าง) แบบประเมินการคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างอนาคตให้แก่นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นักเรียน ปวช. ราชมงคลพระนครสามารถสมัครผ่านคณะ ตั้งแต่ 1 – 30 พ.ย. 2566
สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 6308 , 6309 , 6311 , 6320