ข่าวประชาสัมพันธ์

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรลักษณ์  ปัญญาธิติพงศ์ และผศ.ดร.ฉันทนา  ปาปัดถา กรรมการ
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 อาคารรพี
โอกาสนี้คณะกรรมการได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบผลการพิจารณา ได้แก่ ผศ.ดร.น้อมจิตต์  สุธีบุตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
และผศ.ดร.ภูภูมิ  พ่วงเจริญชัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวท.ได้รับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 3 องค์ประกอบ จำนวน 9 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับดีมาก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี2565 ระดับดีมาก