ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2567