ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2565

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2565

คณะ/ประเภทวิชา
แยกหลักสูตร
แยกกลุ่มวิชา
• คณะศิลปศาสตร์
PDF
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
• คณะบริหารธุรกิจ
PDF
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
PDF
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
PDF
PDF
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
PDF
PDF
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
PDF
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PDF
PDF
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
PDF
• สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ
PDF
• วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
PDF
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
PDF
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
PDF

**หมายเหตุ**
ค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นค่าคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินการเรียนการสอนทั้ง 3 ด้าน(ด้านผู้เรียน,ด้านผู้สอน และด้านการเรียนการสอนออนไลน์) ของนักศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น