ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ
ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 152 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม 24 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 128 คน
โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับเหรียญราชมงคลพระนครที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด จำนวน 2 คน
ผู้สำเร็จการศึกษาและนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 22 คน
และในพิธีได้มีการมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี จำนวน 2 คน
และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 4 คน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร ได้ที่เว็บไซต์ https://dc.rmutp.ac.th และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอขอบคุณหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง