ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.พระนคร ร่วมงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา พร้อมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และงานสื่อสารองค์การ
ร่วมเปิดบูธแนะนำหลักสูตรการศึกษาของ 9 คณะ และประชาสัมพันธ์รอบปฏิทินการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยฯ
ภายในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26 “เลือกแนวทาง…..วางอนาคต” ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และครูแนะแนวจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้ร่วมเล่นกิจกรรมตอบแบบสอบถามรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มุ่งหวังในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและสาระประโยชน์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การเลือกคณะสาขาวิชา และแนะนำสาขาอาชีพ
บรรยากาศการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี
ประเภทโควตา รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 9 มกราคม 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง
ได้ที่ https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 665 3777 ต่อ 6307 , 6308 , 6311 , 6318 , 6320