ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

      ด้วยมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘    กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีสภาวิชาการ โดยกรรมการสภาวิชาการจำนวนหนึ่งให้เลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยจำนวนหกคน สำหรับหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโดยตรงและลับแยกตามกลุ่มคณะที่สังกัด กลุ่มละหนึ่งคน

        เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำชุดใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ ๑๑๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร  และการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ท่านสามารถดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และแบบฟอร์มการสมัครเลือกตั้งได้ ดังไฟล์แนบที่ปรากฎ