ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked (ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง)
ในวันที่ 17 – 18 มกราคม 2567 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จัดบูธรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในกิจกรรม RMUTP Open House Opportunity Unlocked ช
(ราชมงคล พระนคร เปิดกว้างสู่ทุกโอกาสในสังคมเมือง)
จัดขึ้นภายใต้งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 19 ปี
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร
ในวันดังกล่าวมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญาตรีและระดับปริญญาโท
ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับสมัคร เป็นจำนวนมาก โดยภายในงานมีการรับสมัครเรียน (ฟรี) ด้วยระบบ Fast track
พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์จากอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ซึ่งจะทราบผลทันที นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำหลักสูตร 9 คณะของระดับปริญญาตรี
และ 5 ประเภทวิชา ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้แนวทางในการเลือกตัดสินใจศึกษาต่อแก่ผู้ที่สนใจ
รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในรอบ รับตรง ที่ 1 ซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่ 25 มกราคม – 12 มีนาคม 2567
โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน www.rmutp.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-665-3777 ต่อ 6307 , 6308 , 6303 , 6309 , 6311 , 6317 , 6318 , 6320 , 6322