ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2566

 

**สำหรับไฟล์ Excel (XLSX) ให้คลิ๊กขวาแล้วเลือก “บันทึกลิงค์เป็น…” เพื่อดาวน์โหลดไฟล์**

คณะ/ประเภทวิชา
PDF
EXCEL
แยกกลุ่มวิชา
• คณะศิลปศาสตร์
PDF
XLSX
• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
PDF
XLSX
• คณะบริหารธุรกิจ
PDF
XLSX
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
PDF
XLSX
• คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
PDF
XLSX
PDF
• คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
PDF
XLSX
PDF
• คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
PDF
XLSX
• คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
PDF
XLSX
PDF
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
PDF
XLSX
• วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ
PDF
XLSX
• ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
PDF
XLSX
• ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
PDF
XLSX
• ประเภทวิชาคหกรรม
PDF
XLSX