ประชุมภายในสำนักส่งเสริม ฯ

หารือการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปี 2566

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานของสำนักฯ

ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี
ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น.

โดยมีนางสาวรุ่งฤดี  ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม
เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกัน