KM

เปิดตัว คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน” มทร.พระนคร RMUTP iKnowledge

งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดตัวคลังความรู้ หมวด “คู่มือการปฏิบัติงาน”
ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยเป็นการรวบรวมคู่มือที่ได้รับการเผยแพร่ของบุคลากรในการปฏิบัติงานจากไฟล์ PDF มาจัดทำเป็นeBook ไว้ในคลังความรู้ RMUTP iKnowledge

คลังความรู้ หมวด”คู่มือการปฏิบัติงาน”มทร.พระนคร สามารถเข้าถึงได้ฟรีที่ คลังความรู้ของมหาวิทยาลัย RMUTP iKnowledge
https://rmutp.shortcm.li/workmanual

ทั้งนี้ ยังมีหมวดความรู้อื่นๆตามประเภทเนื้อหา ที่พร้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น ตำรา บทความวิชาการ บทความวิจัย ฯให้เป็นพื้นที่ความรู้แก่ผู้สนใจ

ขอเชิญร่วมสร้างความสุขด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันความรู้ สร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ Happy Brain ภายในมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อความรู้รูปแบบ eBook

สอบถามเพิ่มเติมที่
งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร