KM

โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม
โครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ อาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร