KM

โครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน”

สวท. จัดกิจกรรมแนะวิธีสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.)ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
กิจกรรมในโครงการเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสกัดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน” ถ่ายทอดความรู้โดยอาจารย์สุรีพันธุ์ เสนานุช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้
ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการค้นหาองค์ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญที่ฝังอยู่ในตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์
สามารถพัฒนาตนเอง และงานในหน้าที่ นำพามหาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป