ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ความพึงพอใจในการใช้บริการ

 

• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ 2565