ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568

เนื่องจากกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนรับนักศึกษา เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าวัสดุการศึกษา

สวท. ขอความอนุเคราะห์ให้คณะดำเนินการกรอกแผนรับนักศึกษาลงในแบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ Download

เมื่อคณะดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะทำบันทึกข้อความยืนยันข้อมูลแผนรับและส่งไฟล์มาที่ Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th

ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์