Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2564

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2564 คณะ/ประเภทวิชา แยกหลักสูตร แยกแขนงวิชา • คณะศิลปศาสตร์ PDF EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ PDF EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ PDF EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม PDF EXCEL • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม […]

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2564 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2564 2/2564 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2564 2/2564 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2564 2/2564 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2564 2/2564 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2564 2/2564 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2564 2/2564 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2564 2/2564 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2564 2/2564 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2564 2/2564 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2564 […]

Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และ ประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษานักเรียน สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ 0 2665 3777 ต่อ 6305 www.facebook.com/OREGRMUTP สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563   • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2563

Uncategorized

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 บัณฑิตพิมพ์ QR Code สำหรับใช้เช็คชื่อเข้ารับแต่ละวันได้ที่ระบบนี้ ระบบตรวจสอบการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา (สำหรับบัณฑิต) รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 (ปีการศึกษา […]

Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (V2.0 ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ค.64) [ปรับแก้ตามหนังสือที่ได้รับจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเรียบร้อยแล้ว] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา V2.0 ปรับลดจำนวนนักศึกษาตามหนังสือคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น] • แผนรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.64) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน)

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (สำหรับตรวจประกันคุณภาพภายใน) ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2563

Uncategorized

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2563

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2563 คณะ/ประเภทวิชา แยกหลักสูตร แยกแขนงวิชา • คณะศิลปศาสตร์ PDF EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ PDF EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF EXCEL PDF EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ PDF EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม PDF EXCEL • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม […]

Uncategorized

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

Posted on

สถิติผลการเรียนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2563 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2563 2/2563 XLSX • คณะบริหารธุรกิจ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2563 2/2563 XLSX • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2563 2/2563 XLSX • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1/2563 2/2563 XLSX • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1/2563 2/2563 XLSX • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 1/2563 2/2563 XLSX • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1/2563 […]

Uncategorized

ข้อมูลสภาวิชาการ

Posted on

ข้อมูลสภาวิชาการ • ข้อมูล ตาราง 1, 2 และ 4 • FTES ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรแยกคณะ • FTES ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักสูตรแยกคณะ