Uncategorized

ประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted on

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ๋ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลการภายในสำนักฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานต่อไป • ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

Uncategorized

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

กำหนดการรับใบปริญญาบัตร สำหรับผู้ไม่เข้าร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีรับใบปริญญาบัตรด้วยตนเอง เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) และสามารถรับใบปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารรพี ชั้น 4 ศูนย์เทเวศร์ (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้บิดา มารดา หรือญาติ มารับแทนได้ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก QR Code (ดังรูป) หรือที่ลิงก์ https://onestopservice.ditp.go.th/download/file/3_Power_of_Attorney_form.pdf 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา […]

Uncategorized

จัดเตรียมปริญญาบัตร เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเตรียมปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพานเพื่อส่งมอบให้บัณฑิต มทร.พระนคร วันที่ 2 มีนาคม 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. จัดเตรียมและลำเลียงปริญญาบัตร เหรียญเกียรตินิยม ตามลำดับแถวและที่นั่งของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่สายพาน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 (รอบเช้า) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 และขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อ (แยกแถวและลำดับที่นั่ง) ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3Y6ma4L หรือสแกน […]

Uncategorized

เตรียมเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ในโลกการศึกษา

Posted on

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ (Digital Transcript) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งพัฒนาเอกสารทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมดิจิทัล ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) นำทีมผู้บริหาร ผู้ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ สวท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ที่มีความร่วมมือกับ อว. เพื่อเตรียมเปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทรานสคริปต์ ของ มทร. พระนคร เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับเอกสาร สามารถขอทราบผลการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาการรับรองผลการศึกษาของตนเองที่ได้ศึกษากับมทร.พระนคร และสถาบันการศึกษาอื่นที่เข้าร่วมการใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]

Uncategorized

ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปฏิบัติการคุมเข้มป้องกันโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้บัณฑิต มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นำทีมผู้ดำเนินงานแผนกจัดทำปริญญาบัตรฯ จาก สวท. เตรียมความพร้อมนำปริญญาบัตร ปกปริญญาบัตรและ เหรียญเกียรตินิยม ที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งจะมีพิธีมอบปริญญาบัตร ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือบัณฑิตการ์ดอย่าตก การใช้ชีวิตประจำวัน ยังต้องสวมใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต คณาจารย์ และทุกคน

Uncategorized

ประชุมจัดทำโครงการแบ่งส่วนงานภายในสำนักฯ

Posted on

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุม การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

Uncategorized

จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อจัดทำและหารือแนวทางข้อตกลงในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักฯ

Uncategorized

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

Uncategorized

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ผ่าน Google Looker studio แก่บุคลากรในสำนักฯ ซึ่ง ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงาน Dashboard ดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนำเสนอโดย นายปิโยรส เทพรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564   • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2564 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 (ในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด) • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2564