งานหลักสูตร

รายงานกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการผลิตบัณฑิตในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)

Posted on

รายงานกิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมด้านการผลิตบัณฑิตในการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓)

งานหลักสูตร

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร ปีการศึกษา  2561

Posted on

ผลการประเมินการเรียนการสอนตามรายวิชา แยกหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2561 คณะ/ประเภทวิชา PDF EXCEL • คณะศิลปศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะบริหารธุรกิจ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1/2561 2/2561 3/2561 1/2561 2/2561 3/2561 […]

งานหลักสูตร

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561

Posted on

จำนวนสรุปนักศึกษาสำหรับ มคอ.7 ปีการศึกษา 2561 V.2 อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2562 (รวมผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561) • คณะศิลปศาสตร์ PDF EXCEL • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี PDF EXCEL • คณะบริหารธุรกิจ PDF EXCEL • คณะวิศวกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม PDF EXCEL • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ PDF EXCEL • คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน PDF EXCEL • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ PDF EXCEL • ประเภทวิชาอุตสาหกรรม PDF EXCEL • […]