Uncategorizedงานวิชาการประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

แบบฟอร์มและขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ

IMG_3930

เอกสารประกอบการอบรมฯ
– บันทึกแนวปฏิบัติในการจัดทำคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– ขั้นตอนการเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– แบบเสนอขอพิจารณาคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานผลงานวิชาการ(แบบ กว.1)
– แบบรายงานการติดตามการนำตำราหรือหนังสือที่ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์(แบบ กว.1-4)
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องสำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ