Uncategorizedงานวิชาการประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

ชี้แจงแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมการบริหารหลักสูตร เพื่อชี้แจงแนวทาง
การจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และสอดคล้องตามประกาศ ศธ.
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ คอยตอบข้อซักถาม