Uncategorizedงานวิชาการประกาศ,ระเบียบ,คำสั่งแต่งตั้ง

แจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ – สำนักพิมพ์ การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

หลักเกณฑ์และวิชาการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือเพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
– ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

สำนักพิมพ์ที่มีกระบวนการพิจารณาประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อเป็นการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นสมควรประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์ ดังต่อไปนี้
– ประกาศรายชื่อสำนักพิมพ์