Uncategorizedงานวิชาการ

แจ้งรายละเอียด แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557 และ ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือ

กลุ่มงานวิชาการ
แจ้งรายละเอียด 

แผนการฝึกอบรม / สัมมนา ประจำปีงบประมาณ 2557 กลุ่มงานวิชาการ ( WORD ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพตำราหรือหนังสือและการจ่ายค่าตอบแทน ( PDF ) อ่านต่อ / ดาวน์โหลด