Uncategorized

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563
ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563
ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  shorturl.at/dhkL8
หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email มหาวิทยาลัยฯ