Uncategorized

แบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568

Posted on

เนื่องจากกองนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนรับนักศึกษา เพื่อนำไปคำนวณเป็นค่าวัสดุการศึกษา สวท. ขอความอนุเคราะห์ให้คณะดำเนินการกรอกแผนรับนักศึกษาลงในแบบฟอร์มรายงานแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561-2568 โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่นี่ Download เมื่อคณะดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คณะทำบันทึกข้อความยืนยันข้อมูลแผนรับและส่งไฟล์มาที่ Email : chayakorn.p@rmutp.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์

Uncategorized

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563

Posted on

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติคัดเลือกผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2563 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  shorturl.at/dhkL8 หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email มหาวิทยาลัยฯ

Uncategorized

รับสมัครคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

Posted on

ประกาศการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2563 ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่  shorturl.at/dhkL8 หมายเหตุ : เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email มหาวิทยาลัยฯ

Uncategorized

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กฐินพระราชทานและกฐินสามัคคี เลขที่ 880-7-45012-0 และส่งใบสำเนาโอนเงินให้กองคลัง Email : Kathin-ceremony@rmutp.ac.th หรือ Fax : 0 2665 3725 ประกาศ แบบแสดงความจำนง

Uncategorized

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

Posted on

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 • สถิติผู้สำเร็จการศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2562

Uncategorized

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563

Posted on

ประกาศลงทะเบียนขอรับเงินส่วนลดฯคืน ภาคการศึกษาที่ 1/2563   ประกาศให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีรายชื่อ ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ เพื่อรับเงินส่วนลดค่าจัดการศึกษาคืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยจะต้องลงทะเบียนภายในวันที่ 9 กันยายน 2563   ขั้นตอนการลงทะเบียน >> Click!   ลงทะเบียนได้ที่ https://rmutp.ac.th/refund/   หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่เบอร์ 02-665-3777 ต่อ 6409 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Email: register@rmutp.ac.th รายชื่อนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ • รายชื่อนักเรียน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม • รายชื่อนักเรียน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี • รายชื่อนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ • รายชื่อนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • รายชื่อนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ • รายชื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ • รายชื่อนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

Uncategorized

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on

แจ้งกำหนดการ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา และ รับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลายลง ทางมหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งการดำเนินการ ดังนี้ 1. นักศึกษาที่มีรายชื่อรับบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการรับบัตรนักศึกษาในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 สามารถแต่งกายชุดสุภาพเข้ารับบัตรนักศึกษาแทนการแต่งกายชุดนักศึกษาได้ 2. นักศึกษาที่มีรายชื่อ ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ให้ดำเนินการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในช่วงวันและเวลาที่แจ้งในไฟล์ข้อมูลนี้ หากไม่สะดวกในวันเวลาที่กำหนด ให้เข้าถ่ายรูปภายในวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ได้ *** นักศึกษาทุกคน จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดนักศึกษา ในการเข้าถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา *** *** สำหรับ หัวเข็มขัด เนคไทด์ กระดุม ฯลฯ มีจำหน่ายในสถานที่ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเครื่องแต่งกายเพิ่ม หรือ ยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ***   • รายชื่อนักศึกษาถ่ายรูปและรับบัตรนักศึกษา ที่มีรายชื่อในกำหนดการ ทดสอบภาษาอังกฤษ http://regis.rmutp.ac.th/…/…/TakeCard-TakePhoto-EXAM-ENG.pdf • […]

Uncategorized

ตารางประมาณการรายรับฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted on

ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 • ตารางประมาณการรายรับค่าลงทะเบียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (V2.0 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.63) [ปรับแก้ข้อมูลตามที่ได้รับแจ้งจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิศวกรรมศาสตร์] • แผนรับ ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย.63) [สำหรับดูจำนวนแผนรับ] • สถิตินักศึกษาคงอยู่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย.63) [สำหรับดูจำนวนนักศึกษา]