ข่าวงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566

Posted on

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเรียนในสายวิชาชีพและส่งเสริมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งกาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วินัยนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวงานทะเบียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 179 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม 29 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 150 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 7 คน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด ประเภทวิชาละ 1 คน ผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ประเภทเรียนดี ประพฤติดี 4 คน และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 และทางสำนักฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข่าวงานทะเบียน

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

Posted on

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ข่าวงานทะเบียน

เตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้ารับประกาศนียบัตร 2 ประเภท คือ ประเภทพาณิชยกรรม คณะบริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี

ข่าวงานทะเบียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ผ่าน Google Looker studio แก่บุคลากรในสำนักฯ ซึ่ง ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงาน Dashboard ดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนำเสนอโดย นายปิโยรส เทพรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การรับปริญญา

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม […]

ข่าวงานทะเบียน

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” > “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**

การรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

Posted on

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 3 วัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 (ช่วงเช้า) • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติดังนี้ บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนวันรับพระราชทาน ปริญญาบัตรไม่น้อยกว่า 60 วัน หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสาร แทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน และเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ […]

ข่าวงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1 หัวข้อ “Listening” ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วิทยากรอบรม คือ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ