ข่าวงานทะเบียน

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566

Posted on

การประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. คณะกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมบัวม่วง 1 ชั้น 4 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจเรียนในสายวิชาชีพและส่งเสริมนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เครื่องหมาย เครื่องแบบ และการแต่งกาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566 และร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง วินัยนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2566 เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารการจัดการศึกษา ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวงานทะเบียน

พิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 179 คน แบ่งเป็นประเภทวิชาพาณิชยกรรม 29 คน และประเภทวิชาอุตสาหกรรม 150 คน โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น 7 คน ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นสูงสุด ประเภทวิชาละ 1 คน ผู้ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร ประเภทเรียนดี ประพฤติดี 4 คน และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 คน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2565 และทางสำนักฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือทำให้พิธีมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

Posted on

การประชุมเตรียมความพร้อมในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สวท. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนประเภทพาณิชยกรรม และประเภทอุตสาหกรรม สำเร็จลุล่วง และเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ […]

ข่าวงานทะเบียน

ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม

Posted on

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 5 เพื่อให้การดำเนินงานตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ข่าวงานทะเบียน

เตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

Posted on

มทร.พระนคร ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษาและเชิดชูเกียรตินักเรียน ปวช. เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ ทั้งนี้ มีนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เข้ารับประกาศนียบัตร 2 ประเภท คือ ประเภทพาณิชยกรรม คณะบริหารธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียนเรียนดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ในโลกการศึกษา

Posted on

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ (Digital Transcript) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งพัฒนาเอกสารทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมดิจิทัล ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) นำทีมผู้บริหาร ผู้ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ สวท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ที่มีความร่วมมือกับ อว. เพื่อเตรียมเปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทรานสคริปต์ ของ มทร. พระนคร เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับเอกสาร สามารถขอทราบผลการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาการรับรองผลการศึกษาของตนเองที่ได้ศึกษากับมทร.พระนคร และสถาบันการศึกษาอื่นที่เข้าร่วมการใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]

การรับปริญญา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ข่าวงานทะเบียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ผ่าน Google Looker studio แก่บุคลากรในสำนักฯ ซึ่ง ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงาน Dashboard ดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนำเสนอโดย นายปิโยรส เทพรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

การรับปริญญา

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35

Posted on

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 34 และ ครั้งที่ 35 ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 วันฝึกซ้อมย่อยรวม วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 วันซ้อมใหญ่ วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันอังคารที่ 22 มีนาคม […]

ข่าวงานทะเบียน

ประกาศสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Posted on

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการขยายเวลาการชำระเงินค่าจัดการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนถึงวันก่อนวันปิดภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษา นั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแจ้งว่า นักเรียนนักศึกษาที่ค้างชำระค่าเทอมของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถดำเนินการชำระค่าเทอมส่วนที่เหลือได้ 2 ช่องทาง คือ ชำระเงินที่งานการเงินคณะ หรือ พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเว็บไซต์ โดยให้นักเรียนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท, ป.เอก) ชำระเงินค่าเทอมให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ โดยการ “เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา” > “พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน” **นักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้ชำระเงินค่าเทอมส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด นักเรียนนักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา และผลการลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ**