การรับปริญญากำหนดการรับปริญญา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 5 วัน ทั้งนี้กำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง
บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561
ปฏิบัติดังนี้
1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบ สำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป ได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf
บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญามีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต
บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ปฏิบัติดังนี้
1.บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบแต่งตั้งยศหรือหากมีหนังสือรับรองสามารถนำหนังสือรับรองการแต่งตั้งยศมายื่นก่อนได้
2.หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่ บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตร ประชาชน,ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือ รับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่ http://regis.rmutp.ac.th/upload/en-th-form/GeneralRequestForm.pdf
สามารถยื่นแบบคำร้อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 4
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม โทร. 02-6653777 ต่อ 6306