ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ระเบียบวาระการประชุม 1-62 (20 มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 1 ศูนย์เทเวศร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร