ประชุมบุคลากรสำนัก

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-62 (1 ก.พ. 62)

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.00 น.

ณ  ห้องประชุมชั้น  5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน