ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

Posted on

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ๋ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยบุคลการภายในสำนักฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทนครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวประธานได้แจ้งที่ประชุมทราบเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานต่อไป • ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแบบข้อตกลงการพิจารณาความดีความชอบและการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ เพิ่มความสะดวกสบายใหม่ในโลกการศึกษา

Posted on

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มทร.พระนคร มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เตรียมความพร้อมการเปิดใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ (Digital Transcript) ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทุกแห่งพัฒนาเอกสารทางการศึกษาให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ที่ได้มาตรฐานรองรับสังคมดิจิทัล ในการนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) นำทีมผู้บริหาร ผู้ดูแลงานทะเบียนและประมวลผล และผู้ดูแลระบบสารสนเทศของ สวท. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ  Video Conference ร่วมกับ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (INET)  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ที่มีความร่วมมือกับ อว. เพื่อเตรียมเปิดให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่าย เพื่อใช้ประโยชน์จากดิจิทัล ทรานสคริปต์ ของ มทร. พระนคร เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการปลอมแปลงเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาขอรับเอกสาร สามารถขอทราบผลการตรวจสอบข้อมูลการศึกษาการรับรองผลการศึกษาของตนเองที่ได้ศึกษากับมทร.พระนคร และสถาบันการศึกษาอื่นที่เข้าร่วมการใช้ระบบดิจิทัล ทรานสคริปต์ ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำโครงการแบ่งส่วนงานภายในสำนักฯ

Posted on

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุม การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมการบริหารงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โดยมีนางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรภายในสำนักฯ เพื่อจัดทำและหารือแนวทางข้อตกลงในการบริหารและปฏิบัติงานของสำนักฯ

ประชุมบุคลากรสำนัก

ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 2566

Posted on

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้บริหารสำนักเพื่อส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ และแนะนำแนวทางนโยบายเพื่อการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

ข่าวงานทะเบียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ผ่าน Google Looker studio แก่บุคลากรในสำนักฯ ซึ่ง ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงาน Dashboard ดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนำเสนอโดย นายปิโยรส เทพรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ประชุมบุคลากรสำนัก

การประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1-62 (1 ก.พ. 62)

Posted on

การประชุมบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.00 น. ณ  ห้องประชุมชั้น  5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน