ประชุมบุคลากรสำนักประชุมภายในสำนักส่งเสริม ฯ

ประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 2566

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุมรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ณ ห้องประชุมกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี
ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม
พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้บริหารสำนักเพื่อส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
และแนะนำแนวทางนโยบายเพื่อการดำเนินงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป