การรับปริญญา

พิธีมอบปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted on

หมายเหตุ** ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับงานพิธีมอบปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ เพจสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร https://www.facebook.com/OREGRMUTP สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 665 3777 ต่อ 6316 หรือ 6318 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร

ข่าวงานทะเบียน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio”

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง Dashboard ด้วย Google Looker Studio” ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 และวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้าง Dashboard ผ่าน Google Looker studio แก่บุคลากรในสำนักฯ ซึ่ง ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่สร้างผลงาน Dashboard ดีเด่น ได้แก่ เรื่อง ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนำเสนอโดย นายปิโยรส เทพรส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ข่าวงานทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการบริการด้านวิชาการและทะเบียน ระยะที่ 1 หัวข้อ “Listening” ณ ห้อง Learning Space 1 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ เวลา 8.30 – 16.30 น. วิทยากรอบรม คือ Mr. Holger Kieckbusch อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ    

งานทะเบียนและประมวลผล

แจ้งปิดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

Posted on

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน  2561 จึงขอแจ้งปิดสำนักงานฯ ระหว่างวันดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติมแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์

Posted on

เพิ่มเติมแบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดและนำไปใช้งานได้ที่ลิ้งค์ เลือก “แบบฟอร์มขอสอบวิทยานิพนธ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2557

Posted on

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนครเปิดขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557  (ประเภทรับตรง) และ กรณีพิเศษ (โควตารอบ 2 : เฉพาะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม) โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เทเวศร์ มทร.พระนคร ห้อง One Stop Service หรือ ฝ่ายทะเบียนของคณะที่ต้องการ สมัครตั้งแต่วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2557  หรือสามารถสมัครผ่าน เว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์-การค้นคว้าอิสระ

Posted on

ตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 15.4 ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ / การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ที่จัดพิมพ์ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเอกสาร

Posted on

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั่วไป แบบขอเทียบโอนรายวิชา (New!) คำร้องทั่วไป(คณะใช้) คำร้องทั่วไป(น.ศ.ใช้) แบบขอเรียนข้ามมหาวิทยาลัย แบบขอเรียนข้ามคณะ แบบขอรักษาสภาพ(น.ศ.) แบบขอคืนสภาพ(น.ศ.) แบบขอลงทะเบียนล่าช้า แบบขอแก้(I) แบบขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน แบบขอลาออก แบบขอสำเร็จ(ระดับ ปวส.) แบบขอสำเร็จ(ระดับ ป.ตรี.) แบบขอเอกสารการศึกษา แบบขอเทียบโอนรายวิชา แบบขอส่งเกรดเพิ่มเติม แบบขอลาพัก แบบขอ เพิ่ม-เปลี่ยน-ถอน_การลงทะเบียน คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โครงการสอนรายวิชาระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน มคอ3 (Word) – ตัวอย่าง มคอ3 (Adobe Acrobat) – ตัวอย่าง มคอ3 (Word) มคอ3 (Adobe Acrobat) เอกสารคำสอน-53 (ตัวอย่าง) การเขียนส่วนอ้างอิง (ตัวอย่าง) ฟอร์มการเขียนเนื้อหา (Word) ฟอร์มการเขียนแนวการศึกษา (Word) แบบขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ มอค 2 ปริญญาตรี 2554 แบบขอเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ […]