ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมกรรมการประจำสำนักประชุมบุคลากรสำนักประชุมภายในสำนักส่งเสริม ฯ

ประชุมจัดทำโครงการแบ่งส่วนงานภายในสำนักฯ

Posted

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดการประชุม การจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในตามกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 5 อาคารรพี โดยมี ผอ.รุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์การจัดการความรู้ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ร่วมกันพิจารณาทบทวนโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และการแบ่งส่วนงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548