Uncategorizedงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวัตถุประสงค์ที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังลิงก์แนบ
• แบบกรอกประวัติ
• ประกาศมหาวิทยาลัย การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562