ข่าวประชาสัมพันธ์ประชุมกรรมการประจำสำนัก

ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

• ระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2-62_วันที่ 17 ต.ค. 62