การรับปริญญาข่าวงานทะเบียนงานทะเบียนและประมวลผล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่ง
ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม 3 วัน
ทั้งนี้กำหนดการวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ลิงก์ Download เอกสาร

บัณฑิตตกค้างที่สำเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2562มีความประสงค์ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และบัณฑิตที่มีความประสงค์ไม่ขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติดังนี้
  1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปเพื่อขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่
  2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชนและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทนโดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
    ได้ที่http://regis.rmutp.ac.th/upload/NewGenForm/REG01C.pdf
บัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้ง“ยศ”ทางทหาร ตำรวจ
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศหลังวันที่สภาอนุมัติปริญญา มีความประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้
  1. บัณฑิตติดต่อเขียนใบคำร้องทั่วไปประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามในการขานนามบัณฑิตพร้อมแนบสำเนาใบคำสั่งแต่งตั้งยศ
  2. หากบัณฑิตท่านใดไม่สะดวกมายื่นเอกสารเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทนได้แต่ บัณฑิตต้องเป็นผู้กรอกเอกสารดังกล่าวเอง พร้อมกับแนบสำเนาบัตรประชาชน,ใบแต่งตั้งตั้งยศหรือหนังสือรับรองและเขียนมอบอำนาจให้ผู้ใดกระทำการแทน  โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปได้ที่  http://regis.rmutp.ac.th/upload/NewGenForm/REG01C.pdf                                            

สามารถยื่นแบบคำร้องตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 พฤษภาคม 2563

ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ชั้น 4

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม

โทร. 02-6653777 ต่อ  6306