งานสหกิจศึกษา
Cooperative Academic RMUTP

งานสหกิจศึกษา กลุ่มวิชาการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


Cooperative Academic
Institute of Academic Support and Registrar
Rajamangala University of Technology
Phra Nakhon

previous arrow
next arrow
Slider

คู่มือสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More

สหกิจศึกษา(Co-operative Education) เป็นระบบ การศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับ จากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้ บัณฑิต (Work-based learning) โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรม