การรับปริญญาข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566

Posted

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช รองอธิการบดี ฝ่ายบริการกิจการสภามหาวิทยาลัย
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2/2566
ณ ห้องประชุมรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรพีพัฒนศักดิ์ ศูนย์เทเวศร์

ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมการวันซ้อมย่อยรวม วันซ้อมใหญ่ และการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เพิ่มเติม
โดยมีการวางแผนเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 6 แห่งด้วย
นอกจากนี้มีการพิจารณาติดตาม ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการแต่ละฝ่าย เพื่อให้การดำเนินงานในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย