ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

Posted

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผศ.กมลทิพย์ วัฒกีกำธร รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 ศูนย์เทเวศร์ และเข้าร่วมประชุมทางออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีกำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์พระนครเหนือ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับ ปวช. ที่สำเร็จการศึกษา 2 ประเภท คือ ประเภทพาณิชยกรรม คณะบริหารธุรกิจ และ ประเภทอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภทเรียนดี ประพฤติดี และประเภทความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 ราย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนเรียนดี ระดับ ปวช. ทุกสาขาวิชา